Η κατηγορία περιέχει άρθρα με συμβουλές νομικού περιεχομένου για θέματα κοινωνικά και καθημερινά που αφορούν του Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό αλλά έχουν κινητή ή ακίνητη περιουσία ή άλλες σχέσεις με την Ελλάδα, σχέσεις που γεννούν δικαιώματα και υποχρεώσεις φορολογικές, κληρονομικές, οικογενειακές, ιδιοκτησιακές κ.τ.λ.

Αδύνατη η ανάκληση δωρεάς αν το συμβόλαιο της δωρεάς είναι 10ετίας

Λόγω θεμελίωσης δικαιώματος τακτικής χρησικτησίας

Αδύνατη η ανάκληση δωρεάς αν το συμβόλαιο της δωρεάς είναι 10ετίας λόγω θεμελίωσης δικαιώματος τακτικής χρησικτησίαςΓράφει η Αναστασία Χρ. Μήλιου, Δικηγόρος*
Όταν γίνεται μεταβίβαση κινητού ή ακινήτου πράγματος με δωρεά, ο δωρητής έχει το δικαίωμα να  την ανακαλέσει αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ παράπτωμα αχάριστος απέναντι στον δωρητή ή στον σύζυγο ή σε στενό συγγενή του. Ο δωρητής δικαιούται να απαιτήσει με αγωγή την αυτούσια απόδοση του δωρηθέντος. Η επαναμεταβίβαση της κυριότητας γίνεται, εφόσον την αρνείται ο δωρεοδόχος, με καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως και μεταγραφή της σχετικής τελεσίδικης απόφασης και της συμβολαιογραφικής δήλωσης του δωρητή περί αποδοχής της απόφασης αυτής.

Διαβάστε περισσότερα: Αδύνατη η ανάκληση δωρεάς αν το...

Σύμβαση δωρεάς στην αλλοδαπή αλλά ανάκληση σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο

Η υπαναχώρηση και η καταγγελία της σύμβασης κρίνονται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Σύμβαση δωρεάς στην αλλοδαπή αλλά ανάκληση σύμφωνα με το ελληνικό ΔίκαιοΓράφει η Αναστασία Χρ. Μήλιου, Δικηγόρος*
Η σύμβαση δωρεάς, που καταρτίστηκε στις ΗΠΑ και έγινε αποδεκτή μετά από χρόνια στην Ελλάδα χωρίς οι συμβαλλόμενοι να καθορίσουν το εφαρμοστέο δίκαιο, αν ανακληθεί εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο με κριτήρια την ελληνική ιθαγένεια των μερών και τον τόπο όπου έγινε η αποδοχή της πρότασης.

Διαβάστε περισσότερα: Σύμβαση δωρεάς στην αλλοδαπή αλλά...

Μη νόμιμη η αναζήτηση περιοδικών ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τους

Σύμφωνα με διάταξη, κάθε παροχή που καταβλήθηκε αχρεωστήτως από το ΙΚΑ επιστρέφεται σ’ αυτό εντόκως

Μη νόμιμη η αναζήτηση περιοδικών ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τουςΓράφει  η Δικηγόρος Αναστασία Μήλιου*
Σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό του ΙΚΑ «Κάθε παροχή που καταβλήθηκε αχρεώστητα από το ΙΚΑ επιστρέφεται εντόκως».
Η απόφαση 4554/2014 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών όμως, κρίνει ότι  αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης η αναζήτηση περιοδικών ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή τους , που δεν μπορεί να είναι μικρότερος της πενταετίας, εκτός αν κριθεί αιτιολογημένα ότι ο ασφαλισμένος τελούσε κατά την είσπραξή τους σε δόλο.

Διαβάστε περισσότερα: Μη νόμιμη η αναζήτηση περιοδικών...

Ανατροπή κατάσχεσης από τον οφειλέτη με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

Πότε μπορεί να ανατραπεί η κατάσχεση   

Ανατροπή κατάσχεσης από τον οφειλέτη με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρωνΓράφει η Αναστασία Χρ.Μήλιου *
Σύμφωνα με το αρθρο 1019 Κ.Πολ.Δ. η κατάσχεση, εφόσον δεν ακολούθησε πλειστηριασμός μέσα σε ένα έτος αφότου επιβλήθηκε ή αναπλειστηριασμός μέσα σε έξι μήνες από τον πλειστηριασμό, ανατρέπεται, αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, (ο  ίδιος ο οφειλέτης, οι κληρονόμοι του, κ.τ.λ.) με απόφαση του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Διαβάστε περισσότερα: Ανατροπή κατάσχεσης από τον...

Ανάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας

Πότε έχει δικαίωμα ο δωρητής να  ανακαλέσει την δωρεά

Ανάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίαςΓράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου*
Σύμφωνα με το αρθ. 505 ΑΚ «ο δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την δωρεά αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ του παράπτωμα αχάριστος απέναντι στον δωρητή, στο σύζυγό ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει τον δωρητή». Ως αχαριστία κατά την ως άνω διάταξη η οποία δικαιολογεί την ανάκληση της δωρεάς, θεωρείται η βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου, που αποτελεί παράβαση των κανόνων του δικαίου ή των αντιλήψεων περί ηθικής και ευπρέπειας που επικρατούν στην κοινωνία και οφείλεται σε υπαιτιότητά του, προσβάλει δε άμεσα αγαθά του δωρητή.

Διαβάστε περισσότερα: Ανάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας

Provoles.de